Rehabilitace Rehasport

Pravidla provozu NZZ Rehabilitace Rehasport

(upravující vztah zdravotnického zařízení a klienta při léčbě klienta)

1) Rehabilitace Rehasport, je nestátní zdravotnické zařízení (NZZ) s klientským přístupem k pacientovi, resp. klientovi. NZZ Rehabilitace Rehasport poskytuje
klientům zdravotnické služby v oboru fyzioterapie prostřednictvím týmu specializovaných terapeutů – fyzioterapeutů a lymfoterapeutů. NZZ Rehabilitace Rehasport dále nabízí procedury fyzikální terapie – výkonový laser IV. třídy, laser třídy III.B, přístrojovou lymfodrenáž, ultrazvuk, elektroléčbu a skupinová cvičení.

2) NZZ Rehabilitace Rehasport se zavazuje nabídnout klientovi termín návštěvy u terapeuta dle vzájemné ústní dohody o zdravotnické péči mezi terapeutem a
klientem uzavřené na první terapii. Rovněž se zavazuje doporučit terapeuta se znalostí problematiky týkající se konkrétních potíží klienta. Na první terapii
terapeut domluví s klientem podmínky terapie (časové a finanční). Aby bylo možné v NZZ Rehabilitace Rehasport poskytovat nadstandardní rehabilitační péči s individuálním přístupem, pracujeme mimo systém veřejného zdravotního pojištění. Nejsme smluvním partnerem zdravotních pojišťoven, jejichž koncept neumožňuje zdravotníkům pracovat kvalitně. Úhrady za fyzioterapeutické výkony jsou realizovány prostřednictvím přímé platby.

3) Terapeut je vázán mlčenlivostí. Informace, které se dozvěděl od klienta v souvislosti s léčebným procesem, nesděluje nikomu mimo terapeutický tým
pracovníků NZZ Rehabilitace Rehasport. Informace o klientovi jsou sdělovány pouze v rámci konzultací terapeutů a slouží k sestavování nejvhodnějšího
terapeutického plánu pro konkrétního klienta v rámci uceleného a individuálního přístupu ke každému klientovi. Klient je oprávněn požadovat,
aby terapeut některé informace o něm nesděloval žádné jiné osobě terapeutického týmu.

4) Po dohodě s terapeutem, je délka jedné terapie 30 minut, 60 minut nebo 90 minut (lze i individuálně upravit dle specifik dané problematiky). Posledních 5
minut slouží terapeutovi k doplnění klientovy zdravotní dokumentace, domluvení dalšího termínu, vystavení dokladu o zaplacení.

5) Počet terapií je určen na základě dohody mezi klientem a terapeutem, vyplývající z vyhodnocení vstupního vyšetření terapeutem, klientových
objektivních i subjektivních potřeb a z povahy obtíží. Každý termín návštěvy klienta u terapeuta je předem domluven a je povinností klienta se na něj
dostavit. V případě, že se klient nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen se nejpozději do 20. hodiny předchozího pracovního dne
omluvit. Pokud tak neučiní, NZZ Rehabilitace Rehasport bude požadovat náhradu nákladů a ušlého zisku způsobené nevyužitým termínem terapeuta a
to ve výši 50% Kč za terapii plánovanou na 30/45/60/90 minut a v případě procedury fyzikální terapie 50% z ceny daného ošetření.

KONTAKTY PRO OMLOUVÁNÍ TERMÍNŮ:
Tel.: +420 602 777 701
Email: rehabilitace@rehasport.cz
Provozní doba: Po – Pá 8:00 – 20:00
Ordinační doba: dle objednání

V případě potřeby zrušení termínu mimo provozní dobu, je možné omluvit se prostřednictvím emailu nebo SMS zaslané na výše uvedené kontakty.

6) V případě, že domluvená terapie nemůže proběhnout z důvodu nepřítomnosti terapeuta, z technických důvodů a jiných důvodů na straně NZZ Rehabilitace
Rehasport, je zařízení povinno o tom klienta neprodleně informovat a nabídnout mu jiný nejbližší náhradní termín.

7) NZZ Rehabilitace Rehasport poskytuje služby dle platného ceníku. Aktuální ceník služeb je vyvěšen v prostorách čekárny NZZ Rehabilitace Rehasport a na internetových stránkách www.rehabilitace.rehasport.cz. Služby klient hradí prostřednictvím přímé platby v hotovosti nebo bezhotovostně na základě vystavené faktury.

8) NZZ Rehabilitace Rehasport si vyhrazuje právo změnit ceník jednotlivých služeb poskytovaných NZZ Rehabilitace Rehasport. Na tyto změny bude klient
vždy upozorněn s dostatečným předstihem.

9) Každý klient, je povinen seznámit se s „Pravidly provozu nestátního zdravotnického zařízení Rehabilitace Rehasport“ (dále jen „Pravidla
provozu“) nejpozději v den první návštěvy. „Pravidla provozu“ jsou před první návštěvou dostupná na internetových stránkách www.rehabilitace.rehasport.cz. Doporučujeme se s „Pravidly provozu“ seznámit před zahájením léčby v NZZ Rehabilitace Rehasport.

REHABILITACE REHASPORT, Květnového povstání 21, Praha 10 – Benice, 103 00 tel.: +420 602 777 701, email: rehabilitace@rehasport.cz, www.rehabilitace.rehasport.cz