Rehabilitace Rehasport

Metody

Mechanická diagnostika a terapie dle McKenzie (MDT)

Metodiku s hlavním zaměřením na pacienty s vertebrogenními obtížemi (bolestí zad) zpracoval Robin McKenzie. Léčebný postup vychází z principu, že příčina bolesti má mechanickou podstatu, tudíž jí lze řešit mechanicky. Součástí léčebného postupu je vedení pacienta k sebezodpovědnosti a vlastnímu podílu na léčbě. Pacient není pasivním příjemcem terapie, ale aktivní účastník léčby! Více o metodě

Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové

Ludmila Mojžíšová svou celoživotní práci zasvětila odstraňování funkčních potíží pohybového aparátu, až postupně vyvinula vlastní metodiku. Po mnoha peripetiích byl metodě v roce 1991, tehdejším ministerstvem zdravotnicví, přiznán charakter nového způsobu léčení. Paní Mojžíšová tak pouze rok před svou smrtí dosáhla alespoň částečného uznání. Za svůj život pomohla mnoha známým osobnostem z řad sportovců i herců (tenista Kodeš, atletky Kratochvílová a Fibingerová, tanečník Harapes, herec Hanzlík). Podařilo se ji vysledovat, že odstranění funkčních potíží pohybového aparátu má mnoho pozitivních účinků (snížení bolestí hlavy, menstruačních bolestí, nepravidelností menstruačního cyklu aj.).

Více o metodě

Kinesiotaping, Temtex Kinesiology Tape

Kinesiotaping je metoda, využívající jedinečně navrženou elastickou pásku. Metoda může být aplikována a kinesio tape nošen mezi jednotlivými terapiemi k prodloužení terapeutického účinku léčby. Kinesiotaping je způsob léčby založený na tělu vlastních reparačních procesech. Účinnost se projevuje díky aktivaci nervové a oběhové soustavy. Metoda vychází z poznatků kinesiologie, jakožto vědy uznávající význam těla a pohybu při rehabilitaci a běžném životě. Proto je tento funkční taping nazýván „kinesio“ taping.

Více o metodě

Technika Tissue Flossing

Tissue flossing je poměrně nová metoda, která má své využití nejen ve fyzioterapii,ale i ve sportu. Jedná se o techniku využívající elastickou gumovou pásku - flossband, vyrobenou z přírodního kaučuku, ke krátkodobé kompresi ošetřovaného segmentu, a jeho následnému uvolnění. Metoda se používá zejména ke zlepšení rozsahu pohybu, snížení bolesti, prevenci zranění, zlepšení svalové kontrakce a tím i rychlejší regeneraci.

Více o metodě

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

Prostřednictvím této techniky dle prof. Koláře ovlivňujeme svaly v jejich funkci lokomoční (pohybové), ale i posturální (stabilizační, zpevňovací). Koncept respektuje začlenění svalů do jednotlivých biomechanických řetězců.

Více o metodě

Techniky měkkých tkání (TMT)

Měkké tkáně obklopují lidské tělo a tedy i pohybovou soustavu. Musí se proto harmonicky, volně a bez odporu pohybovat spolu s pohybovou soustavou, tedy protahovat se a ve všech svých vrstvách posouvat. Tuto složitou funkci lidského těla vnímáme většinou až tehdy, když je narušena a působí nám potíže.

Více o metodě

Senzomotorická stimulace (SMS)

Metodika senzomotorické stimulace je v Česku zavedená zejména díky prof. V. Jandovi a M. Vávrové. Název vystihuje vzájemnou provázanost dostředivé (senzitivní) a odstředivé (motorické) informace při řízení pohybu centrální nervovou soustavou. Je známo, že porucha aferentace (dostředivého vedení informace) má negativní vliv na provedení pohybu. V praxi toto pozorujeme například při kloubních poraněních a s nimi spojenými poruchami kloubní aferentace, které následně vedou k nestabilitě v poraněném kloubu (koleno, kotník).

Více o metodě

Trakce a kloubní mobilizace

Trakce je do určité míry způsob manipulace s klouby. Jedná se o tah prováděný v ose kloubu, který provádí terapeut opakovaně po krátkou dobu a nebo kontinuálně delší dobu. Trakce se provádí pomocí přístroje i manuálně (ručně). Ruční trakce se však osvědčují více. Velice účinná je trakce u kořenových syndromů („výhřez ploténky“, diskopatie) v bederní a krční páteři.

Více o metodě

Sportovní fyzioterapie

Sportovní fyzioterapie je dynamicky se vyvíjející nelékařský obor, který je primárně určený pro vrcholové sportovce. Sportovní fyzioterapii můžou samozřejmě využít i sportovci na výkonnostní úrovni. Jedná se o léčebný a diagnostický obor zabývající se pohybovým aparátem. Sportovní fyzioterapie se zaměřuje na akutní poúrazové stavy a chronické problémy pohybového aparátu způsobené úrazem nebo jednostranným zatěžováním. Vlivem jednostranného zatěžování vznikají svalové dysbalance, které mají celkově negativní dopad na pohybový aparát. Samotná úroveň pohybového aparátu se odvíjí od životosprávy, pohybových aktivit, pohybového vývoje a prodělaných nemocí.

Více o metodě

Proprioceptivní neuromuskulární stabilizace (PNF)

Základy této metodiky vypracoval dr. Herman Kabat. Základním neurofyziologickým mechanizmem PNF je cílené ovlivňování motorických neuronů v míše prostřednictvím aferentních (dostředivých) impulzů ze svalových, šlachových a kloubních proprioceptorů (senzory vnímající polohu, pohyb). Motorické neurony jsou dále ovlivňovány eferentními (odstředivými) impulzy z vyšších motorických center, která reagují na informace ze sluchových, zrakových a dotykových senzorů (receptorů). Stimulace propriocepce dosahujeme pomocí speciálních hmatů, pasivních a aktivních pohybů, pohybů proti vhodně zvolenému odporu.

Více o metodě

Použitá literatura:

  • BEDNAŘÍKOVÁ, D. Poznámky z certfikovaného odborného kurzu: Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty, Čelákovice 2012
  • BECHYNĚ, M., BECHYŇOVÁ, R. Mízní otok – lymfedém. Komplexní terapie.1. vyd. Praha: Phlebomedica, 1997. 320 s. ISBN 80-9012981-1
  • BENDA, K. a kol. Lymfedém – komplexní fyzioterapie, lymfodrenáže a doplňující léčebná péče. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7013-455-9
  • ČIHÁK, R. Anatomie 1. 2. vyd. Praha: Grada, 2001. 516 s. ISBN 80-7196-970-5
  • ČIHÁK, R. Anatomie 3. 2. vyd. Praha: Grada, 2004. 692 s. ISBN 80-247-1132-X
  • DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 664 s. ISBN 80- 7169- 681- 1
  • JEDLIČKOVÁ, J. Skripta z odborného kurzu: Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové, Milovice 2017
  • JEDLIČKOVÁ, J. Ústní sdělení na odborném kurzu: Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové, Italská 702, Milovice, 14.9. 2017.
  • KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1
  • MCKENZIE INSTITUTE. Popis charakteristiky jednotlivých syndromů. McKenzie.cz 2008 [cit. 19. 12. 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.mckenzie.cz/uvod/charakteristika.htm